Általános Szerződési Feltételek

Az emailben beküldött ajánlat (továbbiakban Program) megjelenésének (továbbiakban Megjelenés) feltétele a Nagy Tamás (továbbiakban Szerkesztőség) által üzemeltetett Programlehetőségek.hu weboldal (továbbiakban Portál) vonatkozó általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) szabályainak elfogadása.

I. Megjelenésre vonatkozó általános szerződési feltételek

 1. A Portálon megjelenített programokat küldhet a Programhoz tartozó szervező vagy helyszín szolgáltató, de lehet olyan külső személy is (továbbiakban Beküldő), aki azt szeretné, hogy az általa kedvelt Program megjelenjen a Portálon.
 2. A Beküldő mindenkori felelőssége, hogy a Programhoz beküldött szövegek és képi anyagok szerzői jogot ne sértsenek. A Szerkesztőség a beküldött információkat az  Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzatábanfoglaltaknak megfelelően kezeli.
 3. A beérkezett Program tartalmának ellenőrzése a Szerkesztőség kizárólagos hatásköre. Az ellenőrzés a Beküldő által megadott weboldal és/vagy közösségi oldal címek és egyéb releváns források alapján történik. Amennyiben a Beküldő nem ad meg webcím és/vagy közösségi oldal elérhetőséget, úgy a Szerkesztőségnek jogában áll a beküldött Program Megjelenését automatikusan elutasítani, mivel nem tudja elvégezni az ellenőrzést.
 4. A Szerkesztőség ellenőrzése minden esetben kiterjed a beküldött Program valódiságára, szöveges és képi tartalmára, a tartalom nyelvi- és vizuális minőségére, és arra, hogy a ugyanaz a Program ne kerüljön fel kétszer a Portálra.
 5. A Szerkesztőség külön gondot fordít arra, hogy a Program szöveges és képi tartalma ne sérthesse mások méltóságát sem, így a Program szövege nem lehet harmadik fél részére sértő vagy bántó, esetleg megbotránkoztató.
 6. A Szerkesztőségnek a Program Megjelenését az ellenőrzés után jogában áll jóváhagyni, vagy elutasítani. A döntésről mindkét esetben automatikusan értesíti Beküldőt. Elutasítás esetén a Szerkesztőségnek nem kötelessége, hogy megindokolja az elutasítás okát.
 7. A Szerkesztőségnek a Megjelenésre jóváhagyott Programot jogában áll módosítani, szerkeszteni. A módosítás célja, hogy biztosítsa a Portál adatbázisának egységes szerkezetét, és így az adatbázis tartalmát értelmezhetővé és vonzóvá tegye a Portál felhasználói számára.
 8. A Szerkesztőség módosítása nem terjedhet ki az Program szöveges és képi adatainak érdemi megváltoztatására. Ezeken a Szerkesztőség csak akkor jogosult változtatni, ha azok jelentősen eltérnek a Program honlapján és/vagy közösségi oldalán, illetve egyéb releváns forrásokban megtalálható adatoktól.
 9. A Szerkesztőség a Program megjelenését a beküldésnél megadott, és az ellenőrzéssel jóváhagyott időpontig teszi lehetővé. Amennyiben ez az időpont lejár, úgy erről a Szerkesztőség automatikus e-mailben értesíti a Beküldőt, akinek így újra módjában áll felvenni a Szerkesztőséggel a kapcsolatot, hogy vagy meghosszabbítsa, vagy megújítsa a Program Megjelenését.

II. Megrendelésre vonatkozó általános szerződési feltételek

 1. A Szerkesztőség a Megrendelő szolgáltatásai, programajánlatai, eseményei, rendezvényei megjelentetésének megrendelését elfogadja elektronikus Megrendelés formájában.
 2. Az emailben érkező elektronikus Megrendelés feltétele, hogy Megrendelő megadja a megrendelés beazonosításához és/vagy a megrendelési jogosultság elbírálásához szükséges személyes és szolgáltató adatokat, valamint a hivatalos számlázási adatokat. A Szerkesztőség a rendelkezésére átadott információkat az  Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzatábanfoglaltaknak megfelelően kezeli.
 3. A Szerkesztőség ellenőrizheti a Megrendelő és az általa megadott felelős ügyintéző jogosultságát. A Szerkesztőségnek jogában áll, hogy Megrendeléseket elutasítson, ha azok Megrendelője szerződéskötésre nem jogosult, vagy ha a Megrendelésben foglaltak teljesítése bármilyen hatályos jogszabályt sérthet, illetve ha az harmadik fél részére hátrányos, megbotránkoztató lehet, esetleg az a Szerkesztőség és/vagy a Portál számára előnytelen.
 4. A Portálon a Megrendelés a megrendelőben rögzített tartalomra vonatkozik a kiválasztott érvényességi idővel.
 5. A Megrendelés az elektronikus szerződésekre vonatkozó szabályok szerint a szerződő felek aláírása nélkül is érvényes. A Szerkesztőség az elektronikus úton beérkezett Megrendelést visszaigazolja. A Megrendeléseket tárolja.
 6. A Megrendelésben foglalt tételek és időpontok módosítására kizárólag a Megrendelés folyamatában van mód. A Megrendelés jóváhagyása és beküldése után a Megrendeléshez tartozó számla elkészül, így a Megrendelés módosítására már nincs mód.
 7. A Szerkesztőség által teljesített, és a Megrendelő által pénzügyileg rendezett megjelenés lemondása csak úgy lehetséges, ha Megrendelő továbbiakban lemond a megrendelt hirdetési díj Szerkesztőségnek befizetett összegéről.
 8. A Szerkesztőség végzi a Megrendelés tartalmának feltöltését, melynek árát a Megrendelés díja tartalmazza.
 9. A megrendelt megjelenéshez a Szerkesztőség online hozzáférést biztosít Megrendelőnek, így Megrendelő a megjelenés általa módosítható részeit bármikor aktualizálhatja.
 10. A megrendelt tartalom megjelenésének feltétele, hogy a tartalmat Megrendelő biztosítsa Kiadó számára, vagy az adatok, szövegek, illusztrációk megküldésével, vagy azok forrásának, lelőhelyének megadásával.
 11. A megrendelt szöveges tartalom idegen nyelvű fordításainak, fotóanyagának és banner megjelenéseinek elkészítése mindenkor Megrendelő kötelessége.
 12. Megrendelő mindenkori felelőssége, hogy a megjelenéshez átadott és biztosított szöveges és képi anyagok szerzői jogot ne sértsenek.
 13. A Szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a Megrendelő által a megjelenéshez biztosított adatokat ellenőrizze, és ha szükséges formailag és stílusában módosítsa kizárólag abból a célból, hogy a Portál adatbázisának egységes szerkezetét biztosítsa, és a felhasználók számára az adatbázis tartalmát értelmezhetővé és élvezhetővé tegye.
 14. A Szerkesztőség módosítása nem terjedhet ki Megrendelő adatainak érdemi megváltoztatására. Ezeken csak akkor jogosult változtatni, ha azok jelentősen eltérnek a Megrendelő honlapján megtalálható adatoktól.
 15. Amennyiben Megrendelő a megrendelt tartalmat nem biztosítja, úgy a Szerkesztőségnek jogában áll a Megrendelés anyagának elkészítése a Megrendelő honlapja, vagy más ellenőrzött adatforrások alapján.
 16. A Megrendelés ellenértékének megállapítása a Szerkesztőség érvényben lévő árlistája alapján történik. Az ettől való eltérés minden esetben Felek egyedi megállapodása alapján történhet.
 17. A megrendelt szolgáltatás Szerkesztőség általi teljesítésének feltétele, hogy a Megrendelés alapján készült számla pénzügyi teljesítése megvalósuljon Megrendelő részéről.
 18. Amennyiben Megrendelő a proforma számla összegét a számlán szereplő fizetési határidőre pénzügyileg nem teljesíti, a Szerkesztőség a Megrendelést tárgytalannak tekinti.
 19. A számla átutalását követően a Szerkesztőség a Megrendelés Megrendelő által biztosított tartalmát legkésőbb két munkanapon belül elérhetővé teszi a portálon.
 20. Egy Megrendelés hirdetési tartalmának megjelenését a Szerkesztőség a megrendelt időtartamra garantálja. Egy Megrendelés maximum időtartama 12 hónap lehet. A megjelenés első napja az aktiválás, vagy újra aktiválás dátuma. A Megrendelés meghosszabbításakor a Szerkesztőség ezt a napot veszi figyelembe, amikor újra megkeresi Megrendelőt megjelenési ajánlatával.
 21. Megrendelő a Megrendelés érvényességi ideje alatt jogosult bármikor frissíteni, javítani, aktualizálni megjelenése tartalmát, ha a megrendelt tartalomban változás áll be.
 22. A Szerkesztőség a Megrendelő által megrendelt és megjelentetett információk tartalmáért harmadik féllel szemben felelősséget nem vállal. Az ezzel kapcsolatos jogvitákból eredő hátrányokat Megrendelőre hárítja.
 23. Jelen Megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár. Az elektronikus úton megkötött szerződésekre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. paragrafusában foglaltak az irányadók, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló a szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26) Kormányrendelet.
 24. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései az irányadók. A Felek a közöttük esetlegesen felmerült jogvitát megkísérlik egymás közötti egyeztetéssel vagy a Veszprémi  Békéltető Testület bevonásával lerendezni. Ennek eredménytelensége esetén kikötik a Veszprém Városi Bíróság illetékességét.

Mosonmagyaróvár, 2018.

Adatok:

Név: Nagy Tamás
Székhely, számlacím, levelezési cím: 9200, Mosonmagyaróvár, Damjanich u. 21.
Adószám: 74275898-1-28
Bankszámlaszám: 73200189-11281331
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH- 93481/2016

Kapcsolat:

Nagy Tamás
mobil: 30/ 22 69 791
e-mail: portal@programlehetosegek.hu